Informační ledvina

Nalaďte sa
Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme vám za váš záujem o spoločnosť Fresenius Kabi s.r.o. (ďalej len „Fresenius Kabi“). Ochrana osobných údajov našich pacientov, zdravotníckych pracovníkov, dodávateľov, zákazníkov a obchodných partnerov je pre nás dôležitá. Ako globálna zdravotnícka spoločnosť v ére digitálnych technológií si uvedomujeme, že údaje sú základným kameňom, ktorý umožňuje naše globálne obchodné operácie. Údaje sú jedným z našich kľúčových aktív a my sa zaväzujeme chrániť ich a bezpečne s nimi zaobchádzať.

Nižšie nájdete dôležité informácie o tom, ako naša organizácia zabezpečuje ochranu údajov pri svojej činnosti. Snažíme sa pritom zabezpečiť dodržiavanie predpisov, transparentnosť aj dôveru. Okrem toho tu nájdete informácie o tom, ako môžete uplatniť svoje práva ako pacient, zdravotnícky pracovník, dodávateľ, zákazník alebo používateľ webovej stránky.

Náš prístup k ochrane údajov

Naša organizácia na ochranu údajov

Spoločnosť Fresenius Kabi prevádzkuje centrálne kompetenčné centrum pre ochranu údajov. Toto centrum vytvorilo rámec riadenia ochrany osobných údajov v súlade s normou ISO 29100 (Rámec ochrany osobných údajov pre ochranu osobných údajov). Cieľom kompetenčného centra je zaviesť harmonizovaný a konzistentný spôsob nakladania s osobnými údajmi vo všetkých subjektoch skupiny Fresenius Kabi. Vytvára zásady, postupy a normy na ochranu osobných údajov a poskytuje zamestnancom nástroje a postupy, ako aj školenia a vzdelávacie materiály. Centrum tiež poskytuje odborné informácie vo všetkých oblastiach ochrany údajov.

Naša politika ochrany súkromia a bezpečnosti údajov a súvisiace postupy a usmernenia pre spracovanie osobných údajov stanovujú jednotnú a základnú úroveň primeranej ochrany údajov vo všetkých subjektoch spoločnosti Fresenius Kabi.

Manažérom rôznych právnych subjektov skupiny Fresenius Kabi pomáhajú v ich úsilí o dodržiavanie predpisov naši miestni poradcovia pre ochranu údajov. Ich pomoc spočíva v hodnotení rizík a hodnotení súladu rôznych činností spracovania údajov. Na základe týchto posúdení sa snažíme zahrnúť požiadavky na ochranu osobných údajov do návrhu daného procesu alebo systému.

Náš interný poskytovateľ IT služieb, spoločnosť Fresenius Netcare, zaviedol systém riadenia bezpečnosti informácií certifikovaný podľa normy ISO 27001, aby zabezpečil vysoké štandardy bezpečnosti dátových centier. Náš globálny tím pre kybernetickú bezpečnosť (CERT) identifikuje, vyhodnocuje a reaguje na bezpečnostné incidenty a funguje ako centrálne kontaktné miesto pre problémy súvisiace s bezpečnosťou.

Na monitorovanie našich činností v oblasti dodržiavania predpisov dohliada náš úradník pre ochranu údajov.

Naše zásady ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov stanovujú požiadavky, ktoré musia naši zamestnanci dodržiavať pri zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov. Zahŕňa požiadavku, aby všetky činnosti spracovania podliehali posúdeniu rizík a súladu.

Zabezpečujeme, aby sa pri tomto hodnotení zohľadňovali všetky príslušné zásady ochrany údajov. V niektorých prípadoch môže byť potrebné vykonať posúdenie vplyvu na ochranu údajov predtým, ako pristúpime k príslušnému spracovaniu.

Činnosti spracovania údajov vykonávané v rámci skupiny Fresenius Kabi zaznamenávame v „Záznamoch o činnostiach spracovania údajov“. Tieto záznamy obsahujú informácie potrebné na zabezpečenie súladu so zákonmi o ochrane údajov.

Ako používame vaše údaje

Ak s nami spolupracujete, napríklad ako zákazník, dodávateľ, pacient, zdravotnícky pracovník alebo používateľ webovej stránky, vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. To znamená, že vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame len zákonným, primeraným a transparentným spôsobom a používame ich len na účely, na ktoré boli zhromaždené.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov

Ak ste naším zákazníkom, dodávateľom alebo obchodným partnerom, zvyčajne spracúvame vaše osobné údaje na účely prípravy, plnenia alebo realizácie dohody alebo zmluvy s vami alebo vašou organizáciou týkajúcej sa poskytovania produktov a služieb. To zahŕňa okrem iného:

  • hodnotenie nášho vzťahu so spoločnosťou, pre ktorú pracujete (hodnotenie obchodného partnera), a
  • Dodržiavanie požiadaviek na dodržiavanie predpisov, ako je hĺbková kontrola obchodných partnerov, kontrola sankčných zoznamov a dodržiavanie zákonov proti praniu špinavých peňazí.

Viac informácií nájdete v našej prohlášení o ochraně osobních údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre zdravotníckych pracovníkov

Ak ste zdravotnícky pracovník, vaše údaje používame na zasielanie informácií týkajúcich sa produktov a služieb a na určenie, či ste vhodným kontaktom na konkrétne obchodné účely, napríklad keď hľadáme odborníka v určitej oblasti alebo v súvislosti s určitým produktom.

Viac informácií nájdete v našej prohlášení o ochraně osobních údajů pro zdravotnické pracovníky.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používateľov webovej stránky

Údaje o vás zhromažďujeme aj vtedy, keď používate našu webovú lokalitu. Ako a prečo to robíme, je uvedené v našej prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení o cookies.

Informácie o vašich údajoch

S našou kontaktního formuláře pro záležitosti ochrany údajů 

môžete požiadať o informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, okrem iného vrátane informácií o pôvode a príjemcoch vašich údajov a účeloch, na ktoré sa spracúvajú. Môžete tiež požiadať o prístup k svojim údajom alebo vzniesť námietku proti ich spracovaniu. Ak sú vaše osobné údaje nesprávne, neúplné alebo sa nespracúvajú v súlade s platnými zákonmi, máte právo požiadať o ich opravu, vymazanie alebo zablokovanie. V určitých prípadoch môžete tiež požiadať o ich priamy prenos do inej organizácie (prenosnosť).

Ak podáte žiadosť, naša organizácia na ochranu údajov vás môže kontaktovať a požiadať o dodatočné informácie, aby overila vašu totožnosť a zabezpečila rýchlu odpoveď na vašu žiadosť. Informácie poskytneme bezplatne, s výnimkou preukázateľne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek. V takom prípade sme oprávnení účtovať poplatok.

Na vašu žiadosť sa budeme snažiť odpovedať do štyroch týždňov. Vyhradzujeme si právo predĺžiť túto lehotu v rozsahu povolenom zákonom a v takom prípade vás budeme informovať. Na stav vašej žiadosti sa, prosím, nepýtajte.

Máte tiež právo podať sťažnosť nášmu úradníkovi pre ochranu údajov na spôsob, akým spravujeme vaše osobné údaje.

Viac informácií o tom, ako spracúvame vašu žiadosť, nájdete v príslušnom prohlášení o ochraně osobních údajů.

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, a preto vynakladáme značné úsilie, aby sme zabezpečili rešpektovanie a ochranu vašich osobných údajov.

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek