APD

APD je kontinuálna automatizovaná peritoneálna dialýza. Dialýza sa vykonáva v noci pomocí zariadenia (cycleru), ktoré samo v pravidelných cykloch plní dialyzačným roztokom a následne vyprázdňuje brušnú dutinu. Peritoneálna membrána tu slúži ako filter. 
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek