Glomerulárna filtrácia (GFR)

Glomerulárna filtrácia je rýchlosť, ktorou je moč filtrovaná cez obličkové glomeruly, je vyjadrená v ml/min. GFR sa používa ako meradlo funkcie obličiek. Fyziologická hodnota u mužov je 97 až 137 ml / min, u žien 88 až 128 ml / min.
GFR je možné merať množstvom kreatinínu krvi.
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek